Dit doen wij

RAV-nomen bruikbaar of niet? (vervolg)

Geplaatst: 18-11-2021

In het artikel van 8 april jl. berichtten wij u al over de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland waarin werd betwijfeld of emissiearme stalsystemen op de RAV-lijst voor voldoende reductie zorgen. Inmiddels hebben meerdere rechtbanken zich over deze vraag gebogen. In dit bericht geven we een korte update van de ontwikkelingen en het vervolg.

 

Hoe zat het ook alweer?

In de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland op 11 maart jl. heeft de rechter geoordeeld dat er gerede twijfel is over de reductie van emissiearme vloeren in de melkveehouderij, zoals opgenomen in de RAV-lijst. Dit naar aanleiding van enkele rapportages, onder andere van het CBS. Het hanteren van de RAV-normen bij beoordelingen van aanvragen voor een natuurtoestemming is daarmee op losse schroeven komen te staan.

 

Wat oordelen andere rechtbanken?

Nadien hebben twee andere Rechtbanken, Oost-Brabant en Midden-Nederland, geoordeeld dat het hanteren van de RAV-normen niet zonder meer is toegestaan. Rechtbank Oost-Brabant stelt dat van de goede werking van luchtwassers niet kan worden uitgegaan zonder de uitvoering en het gebruik vast te leggen. Rechtbank Midden-Nederland gaat in haar uitspraak van 22 september jl. nog een stap verder en stelt dat de emissiearme technieken die opgenomen zijn in de RAV in redelijkheid niet aan de beoordeling van een aanvraag voor een natuurtoestemming ten grondslag gelegd mogen worden. Er zou daarmee niet verzekerd zijn wat de emissie van het stalsysteem is.

Deze uitspraken hebben zijn gedaan naar aanleiding van een (statistisch) onderzoek van het CBS naar ‘stikstofverlies uit opgeslagen mest’, waarbij er voornamelijk bij emissiearme technieken (voor rundveestallen) verondersteld wordt dat de beoogde emissiereductie niet wordt behaald. Dit op basis van grote verschillen in uitkomsten van het onderzoek, bij een beperkt aantal bedrijven. Ook wordt in dit onderzoek gesteld dat de emissiefactoren niet gebaseerd zijn op metingen van ammoniakemissies maar afgeleid zijn van de emissies van andere stalsystemen.

 

Gevolgen

Met deze uitspraken is het verlenen van een natuurtoestemming met gebruikmaking van de RAV-normen voorlopig op losse schroeven komen te staan. Dit terwijl bij de vaststelling van een emissiefactor aan strenge voorwaarden moet worden voldaan. Voordat een emissiearm systeem met bijbehorende emissiefactor erkend wordt, volgt namelijk een meerjarige beoordeling van de Technische adviespool (TAP) en het ministerie van LNV. Aan een emissiearm systeem zijn meerdere metingen volgens vastgelegde meetprotocollen ter onderbouwing gelegd. Deze metingen zijn meermaals beoordeeld en wellicht aangescherpt door deskundigen van de TAP en het ministerie.

Het is voor de agrarische sector, en gezien de huidige stikstofimpasse ook voor de rest van het land, noodzaak dat er duidelijkheid komt over het toepassen van de RAV-normen bij de beoordeling van aanvragen voor een natuurtoestemming (en ook milieutoestemming). Aan de toekenning van een emissiefactor door deskundigen zou een zwaarwegend belang moeten worden gehecht. Een onderzoek van het CBS, waar de suggestie wordt gewekt dat mogelijk niet aan de emissiereductie wordt voldaan, zou geen voorrang moeten krijgen op onderzoek en metingen waar vele jaren in is geïnvesteerd.

Van Dun Advies ondersteunt enkele veehouders bij rechtszaken waar bovenstaande is aangedragen door de tegenpartij. De eerder genoemde zaken zijn nog in afwachting van hoger beroep. Hopelijk hecht de hoogste bestuursrechter wél een doorslaggevend belang aan de totstandkoming van de RAV-normen en geeft zij duidelijkheid voor de toekomst van het stikstofbeleid.

 

Meer informatie

Wij blijven de ontwikkelingen rondom het stikstofbeleid nauwlettend in de gaten houden. Heeft u vragen hebben over de gevolgen van deze uitspraken voor uw aanvraag natuurtoestemming? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl. 

 

Nieuws overzicht