Dit doen wij

Succesvolle planschadeclaims stalderingsregeling

Geplaatst: 02-05-2022

De regels die de Provincie Noord-Brabant heeft opgelegd aan veehouderijen hebben in de afgelopen jaren al geleid tot diverse juridische procedures gericht op redelijkheid, meestal zonder succes. Enkele planschadeprocedures lijken echter wel tot succes te leiden.

Vanuit de sector is de inzet van de procedures altijd gericht geweest op redelijkheid. In de meeste van die procedures was de rechter erg terughoudend, en luidde de uitspraak dat men het beleid “niet onredelijk” achtte. Goorts & Coppens Advocaten heeft voor een aantal cliënten ook via een andere route procedures lopen: zij hebben enkele planschadeclaims in verband met de stalderingsregeling ingediend, en lijken daarmee succes te boeken.  

 

Stalderingsregeling

De provincie Noord-Brabant heeft het beleid voor de veehouderij aangescherpt in de Verordening ruimte (nu de Interim omgevingsverordening). Op 14 juli 2017 is aan deze regeling toegevoegd dat dierenverblijven moeten verwijderd als dezelfde regio een nieuw dierenverblijf wordt opgericht. Dit wordt de stalderingsregeling genoemd. Het doel van de provincie is het tegengaan van verdere regionale concentratie van intensieve veehouderijen in Midden en Oost-Brabant. Ook leegstand moet op deze manier worden voorkomen.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van dierenverblijven moet aan de stalderingsregeling worden getoetst. Aanvankelijk moesten veehouders voor de bouw van een nieuw dierenverblijf 110% van de toename aan oppervlakte dierenverblijf elders saneren door sloop of herbestemming. In 2019 is dit percentage verhoogd naar 120% in geval van sloop en 200% in geval van herbestemming. Wanneer de aanvraag hier niet aan voldoet wordt deze geweigerd en kan de uitbreiding niet doorgaan.

 

Waardevermindering

De stalderingsregeling heeft een stevige negatieve invloed op de waarde van het bedrijf. Uitbreidingsmogelijkheden worden aanzienlijk beperkt. Bovendien zijn ontwikkelingen alleen nog mogelijk wanneer er een forse extra investering wordt gedaan. De stalderingsregeling leidt tot een nadeligere planologische situatie.

 

Planschade

Goorts & Coppens Advocaten heeft de afgelopen jaren enkele verzoeken ingediend om tegemoetkoming in planschade als gevolg van de stalderingsregeling. Recent hebben diverse deskundigen geoordeeld dat bij deze zaken sprake is van planschade die voor vergoeding in aanmerking komt.

Een verzoek tot planschade kan worden ingediend wanneer door een planologische regeling financiële schade ontstaat. Een planschadeverzoek is dé aangewezen route om kenbaar te maken dat u schade ondervindt van de stalderingsregeling en dat u een vergoeding wil. In het planschadeverzoek wordt een schatting gemaakt van de waardevermindering van uw perceel, doordat het niet meer mogelijk is om stallen op het perceel te bouwen. Deze waardevermindering kan in aanmerking komen voor planschadevergoeding.

Voor het beoordelen van een planschadeclaim worden door de Provincie of gemeente deskundigen ingeschakeld, die een advies moeten uitbrengen. Vervolgens neemt de gemeente een besluit, waartegen nog bezwaar en beroep kan worden aangetekend. In veel gevallen oordeelt de rechter uiteindelijk over de vraag of er inderdaad sprake is van planschade, en de hoogte van de vergoeding.

 

Planschadeverzoek indienen kan nog tot 14 juli!

Het indienen van een planschadeverzoek kan tot vijf jaar na vaststelling van het besluit dat tot de planschade heeft geleid. Het besluit van de provincie Noord-Brabant is op 14 juli 2017 vastgesteld. Dit houdt in dat het verzoek vóór 14 juli 2022 moet zijn ingediend. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om de geleden schade te claimen.

 

Meer informatie

Heeft u een veehouderij in Noord-Brabant en wordt de ontwikkeling van uw bedrijf belemmerd door de stalderingsregeling? Misschien is het dan optie om een planschadeverzoek in te dienen. Onze adviseurs bekijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

 

Nieuws overzicht