Dit doen wij

Wijziging Interim Omgevingsverordening naar Provinciale Staten

Geplaatst: 21-10-2020

De ontwerp-wijziging van de Interim Omgevingsvergunning (IOV) is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De stukken zijn aangeboden aan Provinciale Staten om te worden behandeld in de Statenvergadering van 27 november.

Ten opzichte van de ontwerpversie waar wij u eerder over berichtten is de belangrijkste wijziging dat bedrijven met een natuurinclusieve bedrijfsvoering, onder voorwaarden, hun stallen niet hoeven aan te passen. 

 

Voorwaarden uitzondering natuurinclusieve bedrijfsvoering

De voorwaarden die verbonden zijn aan de uitzondering voor bedrijven met een natuurinclusieve bedrijfsvoering zijn:

  • Het bedrijf moet blijvend beschikken over voldoende grond voor een veebezetting van 2 GVE per hectare;
  • Door aanvullende maatregelen moet de gemiddelde ammoniakemissie van het bedrijf worden verlaagd tot de maximale emissiewaarde die ook voor andere bedrijven geldt. Het is aan de ondernemer om aan te tonen hoe op het bedrijf de emissie van ammoniak verder wordt verlaagd;
  • Op het bedrijf moeten maatregelen worden getroffen die invulling geven aan een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Voor welke maatregelen getroffen kunnen worden wordt verwezen naar de provinciale subsidieregeling transitie veehouderij Noord-Brabant.

Deze uitzondering zal niet meteen voor alle bedrijven beschikbaar zijn. Op bedrijfsniveau dient te worden bekeken wat de mogelijkheden zijn om invulling te geven aan de natuurinclusieve bedrijfsvoering.

 

Inwerkingtreding IOV

Nadat de wijziging van de IOV is vastgesteld door Provinciale Staten zal deze, naar verwachting, spoedig in werking treden. Vanaf dan geldt dat bedrijven tot 1-1-2024 de tijd hebben om hun bedrijf aan te passen om te voldoen aan de eisen uit deze verordening. Dit betekent dat voor die datum de benodigde toestemmingen (vergunningen/meldingen) moeten zijn verleend én dat de stal moet zijn aangepast. Wacht daarom niet te lang met de voorbereidingen van een aanvraag.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wijziging van de IOV of heeft u vragen of de gevolgen hiervan voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl. 

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht