Dit doen wij

Bestemmingsplanwijziging? Voorkom vertraging door de omgevingswet

Geplaatst: 30-03-2020

De komst van de Omgevingswet heeft al veel voeten in aarde gehad. Hoewel de invoering van de wet weer uitgesteld is, wordt deze in 2021 toch echt verwacht. Omdat veel gemeenten nog niet klaar zijn voor de Omgevingswet kan dit voor veel vertraging zorgen in bestemmingsplanprocedures. Heeft u concrete plannen? Breng deze dan nog vóór de invoering van de wet in procedure.

De Omgevingswet voegt tientallen wetten en honderden regelingen over onze leefomgeving samen. Hiermee moet het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening vereenvoudigd worden en krijgen gemeenten meer invloed. Dit betekent dat elke gemeente bij invoering van de wet een zogenaamd Omgevingsplan krijgt. Dit plan bestaat uit een tijdelijk en een nieuw deel. Het tijdelijke deel bevat alle oude bestemmingsplannen en de daarbij horende regels. Deze moeten binnen acht jaar na de invoering van de wet door de gemeente omgezet zijn naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.

 

Bestemmingsplanwijziging ná invoering van de Omgevingswet

Mocht u na de invoering van de wet een wijziging aan willen brengen in een ‘oud’ bestemmingsplan dan kan dat alleen door álle regels voor de betreffende locatie aan te passen, dus ook regels die eigenlijk niet gewijzigd hoeven te worden om uw plan mogelijk te maken. Het bestemmingsplan dat u wilt wijzigen wordt dan getoetst aan de Omgevingswet en meteen omgezet naar het nieuwe deel van het Omgevingsplan. Op die manier zullen alle oude plannen langzaam maar zeker overgeheveld worden naar het nieuwe Omgevingsplan.

De toetsing aan de Omgevingswet betekent dat uw plan moet voldoen aan een goede leefomgevingskwaliteit, onder andere een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast wordt er gekeken of er wel een evenwichtige verdeling van bepaalde functies in een bepaald gebied is. De verwachting is echter dat veel gemeenten hier nog niet klaar voor zijn als de wet wordt ingevoerd en bijvoorbeeld nog niet in een omgevingsvisie vastgelegd hebben hoe een goede leefomgevingskwaliteit er binnen de gemeente uit moet komen te zien.

 

Lange procedures verwacht

De bestemmingsplanwijzigingen die aangevraagd worden in de eerste periode na invoering van de Omgevingswet, zullen waarschijnlijk een lange procedure tegemoet gaan. Het wiel moet namelijk nog door veel gemeenten worden uitgevonden.

Bovendien kan een gemeente besluiten om bepaalde regels uit uw bestemmingsplan meteen toe te passen op alle oude bestemmingsplannen. Hier moet de gemeente dan éérst een besluit over nemen, waardoor de besluitvorming op uw plan vertraging oploopt.

 

Voorkom vertraging

Er kunnen alleen nog wijzigingen aangebracht worden in de ‘oude’ bestemmingsplannen door procedures die al lopen op het moment dat de wet ingevoerd wordt. Het ontwerp van het betreffende plan moet dan wel ter inzage zijn gelegd vóórdat de wet in werking treedt.

De voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden, pas dan kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Bij complexe plannen kan de voorbereidingstijd zelfs nog wat langer zijn. Het zomerreces van de gemeente en ook de huidige Corona-crisis kunnen hierbij nog voor extra vertraging zorgen.

Kortom, mocht u concrete plannen hebben voor een wijziging van het bestemmingsplan op uw locatie, dan adviseren wij om deze op korte termijn in te dienen bij uw gemeente. Zodat het ontwerpplan ter inzage ligt vóórdat de overheid besluit om de wet in te voeren.

Uiteraard zijn wij grotendeels afhankelijk van de betreffende gemeente, zij hebben tenslotte het gezag om het bestemmingsplan al dan niet in procedure te brengen. Mocht het niet meer haalbaar zijn om het ontwerp op tijd ter inzage te leggen, bijvoorbeeld omdat de voorbereiding langer duurt of de gemeente geen nieuwe bestemmingsplanaanvragen meer in behandeling neemt in afwachting van de wet, dan kunnen we wel vast nagaan bij uw gemeente in hoeverre zij een invulling voor de Omgevingswet gereed hebben. Daarbij kunnen we de gemeente wijzen op de inspanningsverplichting de Omgevingswet met zich meebrengt.

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van de geplande invoering van de Omgevingswet? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

Via onze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

 

Nieuws overzicht